آموزش کوپ

مباحثی که در دوره آموزش کوپ به آنها پرداخته شده و آموزش داده خواهد شد عبارت هستند از:

  • - آموزش کوپ های پایه وپیشرفته
  • - آموزش انواع پیتاژ
  • - استفاده از ابزار و تکنیک
  • - ژورنال خوانی

 

قابل توجه هنرجویان و متقاضیان عزیز:

کلیه آموزش ها به صورت رعایت استاندارد سازمان فنی حرفه ای و کو پ های تخصصی به روش تونی اند گای می باشد .